Bv. Santa Fe 425, Rafaela, Santa Fe. (03492) 420821

Ray-Ban